Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Päeviku täitmine

Päevikusse tehakse päeviku teemaga seotud sissekandeid, lisatakse päevikuga seotud õppijatele jooksvaid hindeid, hilinemisi ja puudumisi. Õpetaja saab päevikut täita alles siis, kui administratiivne töötaja on koostanud tunnijaotusplaani ja loonud päeviku. Õppijate päevikusse lisamine toimub enamasti esmasel päeviku avamisel. Õpetajal on võimalik õppijaid lisada või kustutada kuni õppeaasta lõpuni. Õpetaja saab kustutada õppijat päevikust ainult siis, kui õpetaja ei ole teinud veel ühtegi sissekannet. Päevikus on reeglina toodud kõik tunniplaanis kirjeldatud toimumise kuupäevad. Lisaks on õpetajal võimalik lisada kontrolltöid jms kokkuvõtvaid hindeid. Peale kõikide õppetulemuste päevikusse kandmist tuleb päevik kinnitada. Kinnitatud päevikus õppetulemusi muuta ei saa va vastava õigusega administratiivne töötaja.


Päeviku täitmiseks tuleb:

 1. Avada päevikute otsingu vorm (menüü „Õppetöö“ → „Päevikud (kutse)“ (Joonis 1)) ja vajutada otsingutulemuste tabelis sobiva päeviku kirje järel lingil „Muuda“.
  • Päeviku otsinguvormil kuvatakse märkeruut "kuva ainult minu päevikud" (vaikimisi valitud). Kui märkeruut valitud, siis otsingutulemustes kuvatakse ainult need päevikud, millega õpetaja on seotud.
   Joonis 1 Päevikute otsingu vorm
 2. Kui päevikusse ei ole veel õppijaid lisatud, siis avaneb vorm (Joonis 2), kus kuvatakse nimekiri õppijatest, kes õpivad vastavas õpperühmas ja kellel puudub vastavas moodulis positiivne tulemus. Kui päevikusse on juba õppijad lisatud, siis avaneb päeviku täitmise vorm (Joonis 3) (vt alates punktist 5).
  • Päeviku kinnitamise õigusega õpetaja saab sisestada eeldatava päeviku lõppkuupäeva (vaikimisi päeviku õppeaasta lõpp). Päeviku lõppkuupäev ei saa olla varasem, kui jooksva õppeaasta algus.
   Joonis 2 Päevikusse õppijate lisamine
 3. Kui kuvatud õppijate seas ei ole soovitud õppijat, siis „Otsi muu õppija“ nupule vajutades avaneb hüpikaken, kus saab otsida ja lisada päevikusse kõiki “Õpib“, „Akadeemilisel puhkusel“ ja „Välisõppes“ staatuses õppijaid nime ja õpperühma järgi, kellel vastavas moodulis positiivne tulemus puudub.
 4. Valida märkeruudule vajutades sobivad õppijad ning vajutada nupule „Lisa valitud õppijad päevikusse“
 5. Avaneb päeviku täitmise vorm (Joonis 3)
  • Päeviku täitmise vormil kuvatakse vaikimisi „õpib“, „Akadeemilisel puhkusel“ ja „Välisõppes“ staatusega õppijaid. Kõikide õppijate vaatamiseks tuleb teha märge „Näita kõiki“ (vaikimisi valimata) märkeruutu.
  • Päeviku täitmise vormil vormiosa „Ülevaatamine“ (näitab administratiivse töötaja tagasisidet päevikule) on muudetav ainult administratiivsele töötajale kellel on ülevaatamise muutmise õigus.
  • Päeviku täitmise vormil kuvatakse „Hinde sisestamine“ raadionupud „Valikuväljana“ (uue päeviku sisestamisel vaikimisi valitud) ja „Sisestusväljana“, mis võimaldab kasutajal valida, kas sissekande tegemisel sisestatakse õppija hinne valikuväljalt või sisestusväljalt (sisestusvälja väärtuseks saab sisestada 1, 2, 3, 4, 5, A või MA)
   Päeviku täitmise vorm 1.png
   Joonis 3 Päeviku täitmise vorm
 6. Päevikule uue sissekande lisamiseks vajutada nupule „Lisa uus sissekanne“
 7. Avaneb hüpikaken sissekande lisamiseks (Joonis 4), kus saab sisestada sissekande andmeid ning lisada õppijatele jooksvaid hindeid, hilinemisi ja puudumisi.
  Joonis 4 Päeviku sissekande lisamise vorm
 8. Täita sissekande andmed ja vajutada nupule „Salvesta“.
  • Päeviku sissekandes, kui välja „Tundide arv*“ väärtus on suurem kui 1, siis kuvatakse lisaks iga õppija juures märkeruut veerus „123?“. Märkeruudu valimisel saab sisestada hilinemisi/puudumisi tundide kaupa. Iga õppija kohta kuvatakse nii mitu tundi, kui palju on valitud välja „Tundide arv“ väärtuseks.
  • Õppija hinde sisestamise andmeväli sissekandes – vastavalt raadionupu „valikuväljana“ või „sisestusväljana“ valikule kuvatakse, kas hinne sisestatakse valikuväljalt või sisestusväljal (võimalikud hinded on 1, 2, 3, 4, 5, X, A või MA)
  • Sissekande sisestamisel saab kasutaja kustutada valitud õppija sissekandega seotud kõik hinded, kui vajutada hinde järel olevale kustutamise ikoonile. Muudatus salvestub peale nupu „Salvesta“ vajutamist
  • Mitteõppivate, kuid päevikuga seotud õppijate õppetulemusi muuta ei saa.
  • Sissekande lisamisel, kui valida sissekande liigiks „Tund“, siis on andmeväljad „Vali kuupäev“/“Vali kalendrist“, „Algustund“, „Tundide arv“ kohustuslikud. Muul juhul on kohustuslik valida ainult sissekande liik.
  • Sissekande lisamisel, kui on täidetud andmeväli “Kodutöö”, siis on kohustuslik lisada ka kodutöö tähtaeg.
  • Kodutööna kuvatakse (õppija ja lapsevanema avalehe vaates) ainult need päeviku sissekanded, kus sissekande tegemisel on täidetud andmeväljad "Kodutöö" ja "Kodutöö tähtaeg".
  • Kontrolltööna kuvatakse (õppija ja lapsevanema avalehe vaates) ainult need päeviku sissekanded, kus sissekande tegemisel on sissekande liigiks valitud e-õpe, iseseisev töö, hindamine, lõpptulemus, perioodi hinne või praktiline töö ja täidetud on andmeväljad „Sisu“ ja „Kuupäev“.
  • Sissekandes sisestatud kodutööd ja kontrolltööd kuvatakse õppija avalehel (Joonis 5). Iga kodutöö ja kontrolltöö kohta kuvatakse õppijale:
   • kuupäev (kodutöö puhul kodutöö tähtaeg, kontrolltöö puhul kontrolltöö toimumise kuupäev);
   • päeviku nimi;
   • kodutöö sisu või kontrolltöö sissekande sisu.
    Joonis 5 Õppija avalehe vaade (kodutööd ja kontrolltööd)
  • Selleks, et süsteem arvestaks koormuse tundidest (A, I, PR, S, jne) planeeritud tunde maha, tuleb sissekande sisestamisel, sissekande liigi all valida vastava märkeruudu. Kui märkeruut ja tundide arv on sissekandes valitud, siis need sissekantud tunnid kuvatakse päeviku muutmise vormil (Joonis 6) väljal „Planeeritud ja sissekantud tundide arv“ ja „Õppetöö liikide planeeritud tundide arv“ (vastava õppetööliigi juures).
 9. Salvestatud sissekanded kuvatakse päeviku täitmise vormi (Joonis 3) vormiosas „Sissekanded“. Sissekande muutmiseks tuleb vajutada vormiosas „Sissekanded“ ühele sissekandele või päevikuga seotud õppijate tabelis sissekande veeru kuupäevale (kuupäev kuvatakse lingina).
  • Sissekannete ja päevikuga seotud õppijate tabeli ees kuvatakse sissekannete liigid ning iga sissekande liigi nimetuse ees märkeruut (vaikimisi valitud). Kui märkeruut on valitud, siis vastava sissekande liigi sissekanded on sissekannete ja päevikuga seotud õppijate tabelis nähtavad (kui märkeruut ei ole valitud, siis neid sissekandeid tabelis ei kuvata).
  • Kui tunnijaotusplaanis päeviku lisamisel on tehtud märge „Lisa õpiväljundid“, siis kuvatakse mooduli õpiväljundid päeviku sissekannetena. Kuvatakse ainult need õpiväljundid, mis on seotud päevikusse valitud teemadega (päevikuid saab lisada ainult vastava õigusega administratiivne töötaja).
  • Kui mooduli õpiväljundite sissekannetel puudub kuupäev, siis kuvatakse need sissekanded vahetult enne lõpptulemuse veergu, lõpptulemuse veeru puudumisel kuvatakse sissekande veerud tabeli lõpus.
  • Päeviku sissekannetel, millel puudub kuupäev, kuvatakse tabeli alguses.
  • Mooduli õpiväljundi sissekannete nimetusteks on õpiväljundi eestikeelne nimetus. Kasutaja saab nimetust muuta.
  • Kui mooduli õpiväljundite sissekande liigiks on „Õpiväljund“, siis kasutaja ei saa muuta mooduli õpiväljundi liiki.
  • Päevikus õppija negatiivsed hinded (1, 2, MA, X) kuvatakse punase värviga.
  • Muudetud hinne kuvatakse tärniga ning kõrvale kuvatakse uus tulemus (N: 3*/4).
  • Päevikuga seotud õppijate tabeli sissekande veerus kuvatakse lisaks ikoon Ikoon sissekanded.png, millel vajutades saab muuta/lisada valitud sissekandes õppijate hindeid ilma sissekannet avamata. Vajutades ikoonile kuvatakse veeru ridadena iga õppija kohta:
   • Hinde sisestamise andmeväli – vastavalt raadionupu „valikuväljana“ või „sisestusväljana“ valikule kuvatakse, kas hinne sisestatakse valikuväljalt või sisestusväljal (võimalikud hinded on 1, 2, 3, 4, 5, X, A või MA). Valikuvälja puhul pakutakse hinnete valik rippmenüüst, sisestusväljale tuleb ise hinde väärtus sisestada.
   • Selgituse sisestamise andmeväli. Kui lisada õppijale hinne, siis saab selgituse väljale lisada hindega seotud infot.
  • Märkeruut "märkused" - kui lisada linnuke märkeruutu "Märkused" siis "Selgituse" andmeväljale lisatud teksti arvestatakse kui märkust õppija kohta (vt Märkused).
   • Muudatuste salvestamiseks vajutab kasutaja veerus olevale salvestamise ikoonil Ikoon salvestamine.png või muudatuste tühistamiseks tühistamise ikoonile Ikoon katkestamine.png.
  • Vastavalt õppija staatusele kuvatakse päevikus õppija nime ees järgnev märge:
   • AP – akadeemilisel puhkusel
   • E – eksmatrikuleeritud
   • L – lõpetanud
   • IÕK – individuaalõppekaval (kuvatakse päevikutes, millega seotud moodul on lisatud individuaalse õppekava käskkirjale ning päeviku lõppkuupäev ei ole varasem käskkirjal individuaalse õppekava alguskuupäevast. Päevikus alajaoltises „Rakenduskava mooduli/teema kirjeldus“ kuvatakse individuaalsel õppekaval oleva õppija erisus, mis eelnevalt on lisatud käskkirjale.)
    Päeviku täitmine (lisatud sissekannete ja hinnetega) 1.png
    Päeviku täitmine (lisatud sissekannete ja hinnetega) 2.png
    Joonis 6 Päeviku täitmine (lisatud sissekannete ja hinnetega)


Hea teada:

 • Päeviku täitmise vormi allosas kuvatakse päevikuga seotud rakenduskava mooduli või teema kirjeldus.
 • Hilinemise ja puudumiste kuvamiseks kasutatakse järgmiseid tähiseid:
  • H – hilinemine
  • P – põhjuseta puudumine
  • V – vabandatav puudumine (= põhjusega puudumine)
  • PR – praktika. Kui õppijal on nii praktikapäevikust tulenev puudumine (praktikalepingus märge „Märgi praktikal viibimised päevikus vabandatud puudumisteks“) kui ka tavaline puudumine päevikus, siis märgitakse õppijale puudumiseks "PR". Antud põhjus kuvatakse siis, kui praktikaleping on staatuses „Ülevaatamisel“ (õppijale tekib automaatselt aktsepteeritud puudumistõend) või „Kehtiv“. Peale praktikalepingu kustutamist, kui muuta päeviku sissekannet, siis praktika puudumist enam päevikus ei kuvata.
 • Kui õppijale on märgitud sissekande tegemisel põhjuseta puudumine, siis puudumistõendi aktsepteerimisel (puudumistõendi kuupäev langeb kokku sissekandes märgitud kuupäevaga), muutub puudumine põhjendatuks (V).
 • Kui puudumine on rühmajuhataja poolt muudetud põhjendatuks, siis hiljem hilinemise ega puudumise andmeid vastava sissekande juures muuta ei saa.
 • Sisse kantud tundide ja päevikuga seotud õppijate tabelis hiirega liikudes kuvatakse:
  • Sissekande kuupäev – tunni nr, sissekande nimetus, sissekande liik, õpetaja nimi
  • Hilinemine – hilinemise märkimise kuupäev, selgitus
  • Põhjuseta puudumine – põhjuseta puudumise märkimise kuupäev ja selgitus
  • Vabandatav puudumine – vabandatava puudumise märkimise kuupäev
 • Ühes päevikus saab olla ainult 1 lõpptulemuse veerg.
 • Päeviku andmed on võimalik alla laadida .xlsx formaadis. Failis ei kuvata vormiosa „Ülevaatamine“ ning „Õppematerjalid“ osa.


Vaata veel: