Allikas: Juhendid.hitsa.ee

Õppetoetuse taotlemine

Käesolevas peatükis käsitletakse administratiivse töötaja võimalusi õppetoetuste taotluste haldamisel: otsimisel ja staatuste määramisel. Õppetoetuste taotluste haldamine toimub menüüpunktis „Dokumendid“ → „Õppetoetuste taotlused“.


Õppetoetuste otsimiseks ja staatuste määramiseks tuleb:

 1. Menüüpunktist „Õppetoetuste taotlused“ avanenud vormil (Joonis 1) täita vajalikud otsingufiltrid ning vajutada nupule „Otsi“.
  • Väljal „Õppekavad“ saab otsida ainult neid õppekavasid, mis ei ole suletud. Kui väljal „Õppetoetuse liik“ on valitud väärtuseks „Põhitoetus“, siis väli „Õppekavad“ on kohustuslik ja valida saab vaid ühe õppekava. Teiste õppetoetuste liikide korral saab valida mitu õppekava.
   Joonis 1 Õppetoetuse taotluste otsing
 2. Süsteem koostab ja kuvab taotluste pingerea (Joonis 2). Pingerida kuvatakse vaid siis, kui on õppetoetuse tingimuste koostamisel lisatud õppetoetuse kohtade arv.
  • Kui õppetoetuse taotluse esitamisel on väljale „Arveldusarve konto omaniku isikukood“ sisestatud isikukood, mis erineb õppija isikukoodist (või isikukood ei ole sisestatud), siis kuvatakse selle taotluse rida punase värviga. See ei takista toetuse saamist ning õppetoetuse taotluse staatuse muutmist.
   Joonis 2 Õppetoetuse taotluste otsing ja otsingutulemused
 3. Taotlustel olevaid andmeid on võimalik uuendada (nupp „Uuenda tulemused“) ja kontrollida (nupp „Kontrolli andmeid“).
  • Nupule „Kontrolli andmeid“ vajutamisel kontrollib süsteem, kas õppija andmed vastavad toetuse tingimustele (kontrollitakse ainult nende taotluste andmeid, mis ei ole lisatud käskkirjale). Kui õppija andmed ei vasta tingimustele, kuvatakse õppija nimi punase värviga ning õppija nime järel ikoon (Ei vasta tingimustele ikoon.png). Ikoonile vajutades avaneb hüpikaken (Joonis 3), milles kuvatakse tingimusetele mittevastamise põhjus. Võimalikud põhjused on kirjeldatud kasutusjuhendi punktis „Hea teade“.
   Joonis 3 Toetuste tingimustele mittevastavuste vaatamine
  • Nupule „Uuenda tulemused“ vajutamisel uuendab süsteem keskmise hinde, eelmise perioodi keskmise hinde või õppekava täidetuse protsendi veeru tulemusi (uuendatakse ainult nende taotluste tulemused, mis ei ole lisatud käskkirjale).
   • Õppekava täidetuse arvutamiseks liidetakse õppetoetuse tingimuste koostamisel kriteeriumidele vastavad tulemused/hinded ja sissekanded. Positiivsete hinnete arv jagatakse kogu hinnete ja sissekannete arvuga ning korrutatakse 100ga.
   • Näiteks, kui on tingimuste sisestamisel valitud „Arvesta järgmised tulemused:“ märkeruut „Mooduli hinne“ ja õppija mooduli hinded on „MA“, „2“, „5“ ja „A“. Siis liidetakse positiivse hinnete arv kokku (2, 5, A = 3 positiivset hinnet), jagatakse kogu hinnete arvuga (4 hinnet kokku) ning korrutatakse 100ga. so 3 / 4 * 100 = 75% on õppkava täidetus.
   • Keskmise hinde või eelmise perioodi keskmise hinde arvutamiseks peab õppetoetuse tingimuste sisestamisel olema valitud, milliseid õppija tulemusi arvestatakse. Keskmise hinde arvutamisel arvestatakse kõiki õppija hindeid (ka õppekavaväliseid mooduleid), mis vastavad õppetoetuse tingimuste koostamisel sisestatud tingimustele ning arvestatakse ainult numbrilisi hindeid (st „1“, „2“, „3“, „4“, „5“). Keskmise hinde arvutamisel liidetakse õppetoetuse tingimustele vastavad hinded ning jagatakse hinnete koguarvuga. Õppekava täidetuse protsent arvutatakse ja kuvatakse ainult nendel õppetoetuste taotlustel, mille kohta on õppetoetuse tingimuste sisestamisel lisatud õppekava täidetuse protsendi lävend (vastasel juhul kuvatakse veerus „Õppek. täidetus“ väärtus „-“).
  • Nupust „Komisjoni otsus“ on võimalik taotlusele lisada komisjoni otsust (vt Komisjonid).
 4. Valida soovitud märkeruudud, milliste taotluste staatuseid muuta. Esitatud taotluste nimekirjas kuvatakse taotluste vahele punane joon, mis eraldab taotlused pingereas (ülalpool pingerida kuvatakse nii mitu taotlust, kui toetuse tingimuste koostamisel on kohtade arvuks märgitud ja allpool ülejäänud).
 5. Taotlusi on võimalik aktsepteerida (nupp „Aktsepteeri“), tühistada (nupp „Tühista“) ja tagasi lükata (nupp „Lükka tagasi“). Vajutada soovitud nupule.
  • Kui vajutati nupule „Tühista“ või „Lükka tagasi“, siis avaneb põhjuse sisestamise vorm (Joonis 4). Kasutaja sisestab põhjuse ja vajutab nupule „Tühista“ / „Lükka tagasi“. Tühistatud taotlust saab õppija muuta ja uuesti esitada, tagasi lükatud taotlust õppija uuesti esitada ei saa.
  • Kui vajutati nupule „Aktsepteeri“, omistatakse taotlusele staatuseks „Aktsepteeritud“. Aktsepteeritud taotlust saab lisada käskkirjale „Stipendiumi/õppetoetuse määramine“.
Joonis 4 Õppetoetuse tühistamise põhjuse sisestamise vorm